Opmeting, verkaveling, schatting van onroerend goed, plaatsbeschrijving en dergelijke zijn taken van de landmeter

Opmeting / grensbepaling 

De landmeter is de persoon die de juiste locatie van de begrenzingen regelt. Dit geldt voor de horizontale begrenzing (grenzen van een perceel) en de vertikale begrenzing (verdeling van appartementsgebouwen). Niemand anders dan een landmeter mag plannen opmaken en ondertekenen die moeten dienen voor een grenserkenning, mutatie, akte of proces-verbaal. Uiteraard komt er bij het opmaken van de plannen ook een juridisch en stedenbouwkundig aspect bij kijken. Hier kan het gaan over bijvoorbeeld: erfdienstbaarheden, onteigeningen, stedenbouwkundige voorschriften en dergelijke.

Verkaveling van een bouwgrond 

Ook bij verkavelingen komt de landmeter van pas, want verkavelen wil zeggen dat er een grond in twee of meer verdeeld zal worden. Hierbij moet er verkavelingsdossier opgemaakt worden dat de landmeter voor u kan opmaken. Want zonder een verkavelingsvergunning kan de eigenaar de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond.

Schatting van onroerend goed 

Ook voor de waardebepaling van uw goed kan u bij de landmeter terecht. Hierbij wordt er rekening gehouden met de ligging, bestemming en aard van het goed. Een schatting kan nodig zijn bij: een echtscheiding, een aankoop van een eigendom, erfenis, uit onverdeeldheid treden, onteigening ...

Plaatsbeschrijving van onroerend goed 

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de woning of gebouw bij aanvang van de huur of de staat van het goed voor de aanvang van werken. Het is een gedetailleerde opsomming, vergezeld van foto's van de schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) van uw eigendom.

Stedenbouwkundige attest 

Een stedenbouwkundig attest houdt eigenlijk in dat men aan de overheid vraagt of er al dan niet gebouwd mag worden en welke gebouwtypes er mogelijk zijn. Dit attest geeft u bij de aankoop van een bouwgrond de zekerheid dat er zeker op gebouwd mag worden.

Afpaling (grenspalen plaatsen) 

Bij een afpaling vraagt u aan de landmeter om de grenzen van een perceel éénduidig vast te leggen. Dit kan nuttig zijn bij de aankoop van een bouwgrond, het plaatsen van een afsluiting, het planten van een haag ... De landmeter meet de bestaande toestand op en doet het nodige opzoekwerk. Nadien volgt de eigenlijke afpaling met grenspalen en maakt de landmeter een PV van afpaling op.

Muurovername (gemene muur) 

Hebt u een woning in halfopen of gesloten bebouwing en wensen de buren te bouwen tegen uw bestaande gemene muur, dan dient er een muurovername te gebeuren. Hierbij berekent de landmeter de prijs van dat deel van de muur dat de buren overnemen. Hierbij wordt er een PV van overname opgesteld.