Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.landmeter-aarschot.be, door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich er onder meer toe:

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
   
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd,vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt.
   
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
   
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
   
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
   
AANSPRAKELIJKHEID VAN LANDMETERSKANTOOR PEETERS-TORFS BV

 • Informatie op de website

  De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 • Links naar andere websites

  Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een of andere manier naar verwijzen. Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 • Links naar de website

  Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.landmeter-aarschot.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landmeterskantoor Peeters-Torfs BV. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.